[img]

Adopcja dziecka z misji w KeniiCzym jest Adopcja na Odległość dziecka z misji w Kenii prowadzonej przez polskich franciszkanów?

Adopcja na Odległość dziecka z franciszkańskiej misji w Kenii to przyjęcie do swojego życia dziecka w potrzebie i zapewnienie mu możliwości godnego życia i edukacji. Każde dziecko objęte projektem adopcji przeżyło lub dalej przeżywa dramat. Za pośrednictwem misjonarzy mieszkające daleko dziecko o innej kulturze i zwyczajach oraz osoba adoptująca, stają się sobie bliskie emocjonalnie i duchowo, choć prawdopodobnie nigdy w życiu nie spotkają się osobiście. Poprzez Adopcję na Odległość adoptujący w żaden sposób nie staje się prawnym opiekunem dziecka, ani też nie może rościć do niego żadnych praw.

Projektem Adopcji na Odległość objęte są zarówno dziewczynki z Rehabilitacyjnego Domu Dziecka prowadzonego przez franciszkanów w miasteczku Limuru (ok. 45 km od stolicy Kenii Nairobi) jak też z ubogich, często niepełnych, rodzin z innych miejscowości, gdzie pracują nasi misjonarze. Wszystkie dzieci korzystające z projektu Adopcji na Odległość są dobrze znane misjonarzom.

Kto może zostać objęty naszą Adopcją na Odległość?

Dzieci do adopcji przedstawiają polscy franciszkanie - misjonarze pracujący w Kenii, którzy stworzyli i prowadzą Rehabilitacyjny Dom Dziecka dla dziewcząt. Misjonarze przesyłają do Sekretariatu Misyjnego informacje o dziecku wraz z jego zdjęciem. Większość tych zdjęć z krótkim opisem historii dziecka udostępniamy osobom chcącym objąć dziecko Adopcją na Odległość. Z oczywistych względów zdjęcia te i informacje nie są one ogólnie dostępne.

Kto może objąć dziecko Adopcją na Odległość?

Dziecko w Adopcję na Odległość może wziąć rodzina, osoba indywidualna, firma, zakład pracy, uczelnia, szkoła, klasa, klub, stowarzyszenie lub inna grupa pełnoletnich osób, która podejmie się opłacania nauki podopiecznego dziecka.

Jakie są koszty zaadoptowania jednego dziecka?

Sytuacja materialna i potrzeby poszczególnych dzieci są różne. Roczny koszt utrzymania dziewczynki w Domu Dziecka wynosi od 600 zł wzwyż (lub USD 200 wzwyż). Wpłat można dokonywać w ratach.
Sekretariat Misyjny regularnie przekazuje misjonarzom otrzymane pieniądze (patrz poniżej). Misjonarze wraz z Siostrami prowadzącymi Dom Dziecka przeznaczają przesłane fundusze na wszelkie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem: wyżywienie, ubranie, edukacja, opieka medyczna. Ewentualna nadwyżka funduszy z adopcji imiennej zostaje wykorzystana na potrzeby innych dzieci, których imiona nie są podane do publicznej wiadomości w tym projekcie.

W jaki sposób dokonujemy Adopcji na Odległość?

Należy wypełnić deklarację (link na dole strony) i przesłać ją na adres Sekretariatu Prowincjalnego ds. Misji im. Jana Pawła Wielkiego w Gdyni (ul. Ujejskiego 40; 81-426 Gdynia). Można to zrobić także drogą elektroniczną na adres: misje.franciszkanie@op.pl lub misje.gdansk@franciszkanie.pl

Wybierając adopcję imienną, przed wypełnieniem Deklaracji warto zwrócić się do Sekretariatu (jeden z powyższych adresów) z prośbą o więcej informacji na temat konkretnych dzieci objętych projektem.

Sekretariat Misyjny pełni ograniczoną rolę pośrednika między misją prowadzącą projekt Adopcji na Odległość a osobą adoptującą. Rola ta polega wyłącznie na zainicjowaniu adopcji, przekazywaniu funduszy do Kenii oraz powiadamianiu o wpłynięciu i rozliczeniu wpłaty na projekt adopcji. Powiadomienie to zwykle wysyłamy drogą emailową po rozliczeniu z naszą misją w Kenii wpłat od Opiekunów.

Wpłaty otrzymane na potrzeby Adopcji na Odległość przekazujemy do Kenii W CAŁOŚCI (bez potrącania kosztów własnych). By uniknąć zbędnych kosztów własnych próbujemy ograniczyć się wyłącznie do korespondencji elektronicznej.

Czy jest możliwa korespondencja z adoptowanym dzieckiem?

W przypadku adopcji imiennej kontakt z dzieckiem jest możliwy za pośrednictwem polskich franciszkanów misjonarzy lub Sióstr, które bezpośrednio prowadzą Dom Dziecka. Ponieważ Siostry te nie znają języka polskiego, kontakt z nimi jest możliwy w jęz. angielskim. Przynajmniej raz w roku odpowiedzialni za Dom Dziecka przekazują informacje o adoptowanym dziecku.

Czy można wysyłać paczki?

Ze względu na dobro dzieci misjonarze nie polecają wysyłania paczek. Koszty przesyłki niejednokrotnie przewyższają jej wartość. Poza tym na wiele towarów nałożone jest cło. Przy odbiorze paczki misjonarz musi wnieść dodatkową opłatę, często większą niż wartość paczki.

Na czym polega bezimienna Adopcja na Odległość?

W odniesieniu do Domu Dziecka w Limuru zarówno adopcja imienna jak i bezimienna polega na finansowaniu ogólnych kosztów prowadzenia tego Domu. Nie można bowiem doprowadzić do sytuacji, by sytuacja adoptowanych dzieci mieszkających razem była zależna od majętności ich Opiekunów. Wszystkie dzieci wiedzą że są adoptowane przez kogoś, kto je kocha i pragnie dla nich dobra. Codziennie wspólnie modlą się za Opiekunów. Ta forma adopcji, w porównaniu z imienną, zapobiega niebezpieczeństwu zawłaszczania dziecka, czy też niekiedy niezdrowym podziałom wśród dzieci.
W odniesieniu zaś do dzieci spoza Domu Dziecka, adopcja bezimienna umożliwia misjonarzowi skuteczną pomoc dzieciom nie przedstawionym imiennie w tym projekcie. Misja bowiem pomaga licznym dzieciom z ubogich, często niepełnych rodzin i sierotom: nie tylko tym, których imiona są opublikowane na stronie internetowej. Pomoc polega głownie na opłaceniu szkoły, zakupie podręczników, zeszytów, mundurków i przyborów szkolnych, opiece zdrowotnej dzieci, a często dożywianiu. Zatem adopcja bezimienna pozwala na skuteczniejszą i swobodniejszą pomoc.


Deklaracja

Deklaracja adopcji