« Powrót

Statut

Statut
Sekretariatu Prowincjalnego ds. Misji
(zatwierdzony przez Definitorium Prowincji – 13.I.2004)


 1. Natura i cel
  1. Sekretariat Prowincjalny ds. Misji jest wykonawczym organem Prowincji w dziedzinie organizowania działalności misyjnej Prowincji.
  2. Sekretariat jest zależny bezpośrednio od Prowincjała, który zatwierdza plan działalności Sekretariatu i budżet roczny opracowany przez Sekretarza Prowincjalnego ds. Misji.
  3. Zadania Sekretariatu Prowincjalnego ds. Misji są następujące:
   1. W duchu wierności Regule (rozdz. XII) i Konstytucjom (nr 30, 147-153) wzbudzać ducha misyjnego wśród kandydatów do zakonu, nowicjuszy, kleryków i pozo­stałych braci;
   2. Współpracować z Asystentem powołaniowym w trosce o nowe powołania misyjne;
   3. Realizować zadania we współpracy z lokalnymi animatorami ds. misji;
   4. Przez częste kontakty z klasztorami, parafiami i domami formacyjnymi Prowincji, rozpowszechniać informacje i aktualności misyjne wśród braci i wiernych;
   5. Ożywiać ducha misyjnego w Ludzie Bożym w ośrodkach duszpasterskich Prowincji i poza nimi, animując wiernych do współpracy misyjnej (por. Redemptoris Missio 77-83);
   6. Organizować pomoc materialną na rzecz misji i misjonarzy;
   7. Utrzymywać kontakt z rodzinami misjonarzy.
  4. Siedzibą Sekretariatu jest klasztor w Gdyni. Szczegółowe przepisy dotyczące relacji między Sekretariatem a klasztorem określone są w Aneksie.
 2. Skład Sekretariatu Prowincjalnego ds. Misji
  1. W skład Sekretariatu wchodzą:
   1. Sekretarz Prowincjalny ds. Misji wybierany przez Kapitułę Prowincjalną (Powinien nim być brat, który ma ku temu dane i chce służyć misjom oraz jest wolny od innych obowiązków);
   2. Vice-sekretarz - nominowany przez Prowincjała;
   3. Pracownicy lub wolontariusze zatrudnieni przez Sekretarza Prowincjalnego ds. Misji.
 3. Zadania członków Sekretariatu
  1. Sekretarz Prowincjalny ds. Misji:
   1. Przygotowuje plan działalności Sekretariatu, opracowuje budżet roczny i przed­stawia go Prowincjałowi do zatwierdzenia;
   2. Koordynuje działalność Sekretariatu;
   3. Przynajmniej raz w roku organizuje spotkania informacyjno-formacyjne lokalnych animatorów ds. misji;
   4. Współpracuje z Zarządem Prowincji w określaniu przeznaczenia ofiar, funduszy, ukazując Zarządowi przedstawione potrzeby oraz intencje dobrodziejów (por. Statuty Generalne 46,1 /=nowe SG 67,1);
   5. Utrzymuje kontakty z Zarządem Prowincji i z Sekretarzem Generalnym ds. Ani­macji Misyjnej;
   6. Reprezentuje Prowincję na wszelkiego rodzaju spotkaniach misyjnych i kongresach;
   7. Utrzymuje kontakty z misyjnymi organizacjami Kościoła powszechnego, krajowego i diecezjalnego, w duchu przynależności i współpracy według dokumentu Mutuae Relationes;
   8. Troszczy się o animację misyjną w domach formacyjnych Prowincji;
   9. Uczestniczy w spotkaniach asystentów misyjnych bratnich prowincji oraz prowincji pozostałych gałęzi franciszkańskich w Polsce;
   10. Dba o prowadzenie korespondencji ze współpracownikami misyjnymi;
   11. Rozpowszechnia informacje o działalności misyjnej Prowincji (poprzez wystawy misyjne, stronę internetową, kalendarz misyjny, foldery itp.) przypominając wspólnotom braci i wiernych o powszechnej współodpo­wiedzialności za działalność misyjną Kościoła;
   12. Utrzymuje kontakt z braćmi - misjonarzami w celu obopólnej animacji, troszczy się o korespondencję z misjonarzami;
   13. Organizuje doroczne spotkanie opłatkowe z rodzinami misjonarzy;
   14. Prowadzi księgi administracyjne i kronikę;
   15. Dla dobra animacji misyjnej Sekretarz powinien zapoznać się z rzeczywistościami misyjnymi Prowincji poprzez odwiedzanie misjonarzy w miejscach ich pracy przynajmniej raz w kadencji;
   16. Dba o należne programowanie pobytu misjonarzy przybywających na wakacje do kraju;
   17. Prowincjałowi i jego Radzie raz w roku zdaje relację z działalności Sekretariatu, przygotowuje także relację na kapitułę prowincjalną zwyczajną.
  2. Vice-sekretarz Prowincjalny ds. Misji:
   1. Zastępuje Asystenta w przypadku jego nieobecności;
   2. Współpracuje z Sekretarzem we wszystkich aspektach działalności Sekretariatu.
 4. Administracja
  1. Administracja Sekretariatu jest częścią składową administracji Prowincji.
  2. Administracją Sekretariatu zajmuje się Sekretarz Prowincjalny ds. Misji.
  3. Sekretarz Prowincjalny ds. Misji, w ścisłej współpracy z Prowincjałem i Ekonomem Prowincji oraz w porozumieniu z Vice-sekretarzem Prowincjalnym ds. Misji, zatroszczy się, by zostały zaspokojone potrzeby misji i misjonarzy.
  4. Wpływy i wydatki roczne Sekretariatu określane są w budżecie zatwierdzanym przez Prowincjała z Radą.
  5. Sekretarz Prowincjalny ds. Misji może samodzielnie dysponować sumą określoną przez Prowincjała z Radą na czas kadencji.
  6. W styczniu Sekretarz przedstawia Prowincjałowi i Radzie rozliczenie za miniony rok i propozycję budżetu, w lipcu przedstawia Prowincjałowi rozliczenie półroczne.